Filosofo A.Juozaičio teksto fragmentas


FESTIVALIO GEOPOLITIKOS-GEOEKONOMIKOS GRUPĖS TEMINIUS KLAUSIMUS sukonkretinti padėjo pats gyvenimas ir jo aktualijos

Filosofo A.Juozaičio teksto fragmentas, citata:“
- Nuo ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo sie­kė­me tap­ti Va­ka­rų pa­sau­lio da­li­mi, jau de­šimt­me­tį pri­klau­so­me NA­TO ir Eu­ro­pos Są­jun­gai. Ar iš tie­sų Lie­tu­va ra­do sa­vo vie­tą šiuo­lai­ki­nė­je Va­ka­rų ci­vi­li­za­ci­jo­je?
- Ne­ra­do. Ir ne­beieš­ko.
- Ko­kias svar­biau­sias prob­le­mas mū­sų ša­ly­je iš­skir­tu­mė­te?
- Emig­ra­ci­ja ir de­mog­ra­fi­ja. Tai prob­le­mos Nr 1. Ir… Nr. 1.
- Ne­ma­žai svars­to­ma, kaip Lie­tu­vai tap­ti sėk­min­ga vals­ty­be, ku­rio­je bū­tų ge­ra gy­ven­ti. Ko­kį re­cep­tą siū­ly­tu­mė­te jūs?
- Apie sėk­mę rei­kia liau­tis kal­bė­jus. Gy­ve­ni­mas ne biz­nis ir net ne moks­las, kad ja­me sėk­mės ieš­ko­tu­me. Pa­si­da­vė­me Ho­li­vu­do žo­dy­nui, pi­giau­siai Va­ka­rų ideo­lo­gi­jai. Su tuo „sėk­min­gu­mu“ pa­sau­lis bai­gia­mas alin­ti. Ši ter­mi­ni­ja, be­je, tiek su­su­ka gal­vas, kad ir sa­vi­žu­dy­bes ska­ti­na. Kal­bė­ti rei­kia apie nor­ma­lų bend­ruo­me­nės iš­gy­ve­ni­mą. Pa­vyz­džiu, kaip at­ro­dys Dai­nų šven­tės po 20 me­tų. Vie­nas ra­šy­to­jas-lie­tu­vis man be jo­kio ap­gai­les­ta­vi­mo pa­sa­kė: „Jei­gu ne­be­bus tų šven­čių – ir ne­rei­kia“. O juk tai bus ga­las mū­sų lie­tu­viš­ku­mui. Ir jei­gu dar nu­tils Dzies­mu Svet­ki Lat­vi­jo­je – ga­las abiem tau­tom.
- Val­džia nuo­lat ku­ria įvai­rias ša­lies vys­ty­mo­si stra­te­gi­jas. Ko­kią Lie­tu­vą jūs įsi­vaiz­duo­ja­te po ke­le­rių, ke­lio­li­kos, ke­lias­de­šim­ties me­tų?
- Rei­kė­tų ma­žiau kal­bė­ti ir apie val­džią. Dėl vie­nos pa­pras­tos prie­žas­ties: vi­si be iš­im­ties tau­tie­čiai, pa­te­kę į val­džią, per ke­lias die­nas be­mat tam­pa to­kia pat go­džia ir egois­tiš­ka val­džia. Ta, ku­rią dar va­kar kei­kė. Kal­bos ir min­tys apie val­džios dar­bus – už­bur­tas ra­tas. Iš­im­tys la­bai re­tos, ne dau­giau 5-10 proc.“
http://lzinios.lt/lzinios/Lietuvoje/a-juozaitis-gresme-laisvei-mes-patys/175593

Leave a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>